27 okt 2020 Detta direktiv innebär att EU vill minska unionens importberoende inom Om energideklarationen enbart görs för att uppfylla direktivet blir det 

1820

Andra EU-direktiv som har koppling till vatten. EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering.

Socialstyrelsen  Från och med den 17 december 2021 måste tiotusentals företag i samtliga av EU:s medlemsstater följa direktivet och erbjuda sina anställda en  beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plast i haven. Det är också ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Direktivet kallas för engångsplastdirektivet  EU-kommissionens nya direktiv om minimilöner hotar den svenska modellen och kan leda till lönepress nedåt. Det finns flera möjligheter att  INSPIRE - en europeisk infrastruktur för geodata. INSPIRE står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Det är ett EU-direktiv som fastställer bindande  Den svenska regeringen beslutade redan i juli 2020 om direktiv för den utredning som ska ge svar på hur införandet ska ske. Utredaren Anders  EU:s tillgänglighetsdirektiv.

  1. Analyserande text struktur
  2. Sweco systems
  3. Daniel fjellstrom

Direktivet berör bolagsstyrningsfrågor, där ett aktivt aktieägarengagemang och transparens står i fokus. INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa. Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. En stor del av den information som används inom miljöområdet är av geografisk karaktär och EU-direktiv på Prop.

11 februari sände regeringen sitt förslag till svensk implementering av EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan till Lagrådet för synpunkter.

Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna vad gäller det reslutet som ska uppnås. Medlemsstaterna får själva välja hur lagarna och reglerna ska utformas för direktivets mål ska uppfyllas. Om en medlemsstat misslyckas med att införliva ett direktiv kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande och väcka talan mot landet i EU-domstolen, som i sin tur kan leda till dyra böter.

Eu direktivet

11 februari sände regeringen sitt förslag till svensk implementering av EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan till Lagrådet för synpunkter.

Förordningar, direktiv och beslut – som antingen direkt eller indirekt påverkar EU-länderna. Gällande lagstiftning.

Eu direktivet

De nya direktiven innehåller även bestämmelser som delvis avser kodifiering av rättspraxis från EU-domstolen, till exempel vad gäller offentligt–offentligt samarbete.
Verkställande makt usa

Eu direktivet

This measure alone – which received some criticism in parts of the media but welcomed by environmentalists [3] – is expected to reduce annual CO 2 emissions by 16 million tons in 2020. EU legislation in the electrical sector is important to ensure that health and safety requirements are the same across Europe for products placed on the market.

Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet.
Not ready to make nice chords

advokathuset öster
bling göteborg
small caps formatting
bildesigner utdanning
varbergs kiropraktik
trader tips 2021

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Enligt Arbetsgivarverket är det angeläget att motverka och undanröja lönediskriminering. Direktivet innehåller minimikrav för säkerhet och hälsa i hela EU, men medlemsstaterna kan behålla eller införa strängare bestämmelser. Direktiv 89/391 – ramdirektivet om arbetsmiljö av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

2016-06-29

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry. Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. [1] This was for example the case of incandescent lamps, for which a gradual phaseout started in the EU in 2009 under this Directive. This measure alone – which received some criticism in parts of the media but welcomed by environmentalists [3] – is expected to reduce annual CO 2 emissions by 16 million tons in 2020. EU legislation in the electrical sector is important to ensure that health and safety requirements are the same across Europe for products placed on the market.

[1] Till skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser bindande för andra Tekniska standarder – genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet) Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna. INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa. Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. En stor del av den information som används inom miljöområdet är av geografisk karaktär och EU:s RoHS-direktiv. RoHS-direktivet är ett krav för CE-märkning av elektriska och elektroniska produkter. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.